LED (แอลอีดี) ย่อมาจากคาว่า Light-Emitting Diode หรือไดโอดเปล่งแสง ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปแสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและเฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น โดยหลอด LED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟทั่ว ๆ ไป ที่กาลังไฟฟ้าหรือวัตต์ Watt ที่เท่ากันจะให้ไฟสว่างกว่ามาก ดังนั้นหากต้องการความสว่างที่เท่าเดิมจึงใช้กาลังไฟฟ้าน้อยกว่า 3-4 เท่า ทั้งมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง หรือเกือบ 10 ปี นานกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป 10 เท่า จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ในการให้แสงสว่างประหยัดพลังงานของชาติ
 Solar cell (โซล่าร์เซลล์) คืออะไร ?
Solar Cell หรือเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กโทรนิคที่สร้างจากสารกึ่งตัวนา (Semiconductor) เมื่อได้รับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเก็บสะสมไว้ในแบตเตอร์รี่ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด และไม่สร้างมลพิษใด ๆ ขึ้นในระหว่างใช้งาน
 การประยุกต์ใช้หลอด LED และ Solar cell เข้าด้วยกัน
หลอดไฟปกติทั่วไปจะไม่เหมาะในการใช้งานร่วมกับ Solar cell เนื่องจากต้องใช้แผงขนาดใหญ่กว่ากาลังไฟที่ใช้ 2-3 เท่า ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แต่เนื่องจากหลอดไฟ LED ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ามาก ดังนั้นจึงเหมาะแก่การนาแผง Solar cell มาใช้เป็นแหล่งสร้างพลังงานเนื่องจากไม่จาเป็นต้องใช้แผง Solar cell ขนาดใหญ่ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย หลอดโคมไฟถนน LED ของบริษัท ESI ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีจะมาสามารถใช้ไฟจากแบตเตอร์รี่ได้โดยไม่มีปัญหาการกระชากไฟหรือพลังงานไม่เพียงพอในช่วงเปิดใช้งาน
 ประโยชน์ของการใช้เสาไฟ LED ร่วมกับ Solar cell
  • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไปถึง หรือในพื้นที่ยากต่อการติดตั้งเสาไฟแบบธรรมดา
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟและลดการใช้พลังงาน
  • สะดวกในการดูแลรักษาทั้งโคมไฟ LED และแผง Solar cell
  • การขนย้ายหรือปรับตาแหน่งใหม่ทาได้ง่าย
  • สามารถติดตั้งผสมผสานกับเสาไฟแบบเดิม หรือในจุดสาคัญเพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและเสริมสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในกรณีกระแสไฟฟ้าปกติดับหรือมีปัญหาเกิดขึ้น
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้
 
หลักการทำงาน
ไฟ LED จะสว่างอัตโนมัติในช่วงกลางคืน เมื่อถึงตอนเช้ามีแสง ไฟ LED จะดับและแผงอุปกรณ์ solar cell จะเริ่มทาการชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้าไปเก็บที่แบตเตอร์รี่ทันทีเมื่อมีแสง แม้จะเป็นเพียงแสงสลัว โดยใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงก็สามารถชาร์จเต็มเพียงพอที่จะให้พลังงานกับหลอดไฟ LED ใช้งานในช่วงกลางคืน 8-12 ชั่วโมง ไปได้ถึง 3 วัน หากแม้ไม่มีการรับแสงมาเพิ่มอีกเลย โดยอุปกรณ์หลักส่วนใหญ่ทั้งไฟ LED แผงเสาไฟ อุปกรณ์ solar cell มีอายุการใช้งานถึง 25 ปี นอกเหนือจากแบตเตอร์รี่ที่มีอายุการใช้งาน 5-10 ปี ตามสภาพการใช้งาน